ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 en OHSAS 18001

ISO is de internationale paraplu van standaarden voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging in industriële- en dienstverlenende organisaties. ISO staat voor ’International Organisation for Standardisation’ en is samengesteld uit afgevaardigden van overheden en bedrijven over de gehele wereld.
De internationale normen van de ISO familie beschrijven welke elementen deel zouden moeten uitmaken van kwaliteitssystemen, maar niet hoe een specifieke organisatie deze elementen kan implementeren. Een organisatie dient zelf de vertaalslag van de standaard naar zijn organisatie te maken, omdat iedere organisatie uniek is. De ISO normen worden om de paar jaar herzien.

ISO 9001:2008 / 2009
ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Om invulling te geven aan deze eisen worden procedures ontwikkeld en samengevoegd in zogenaamde handboeken (kwaliteitshandboeken).

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

ISO 14001:2004

Een andere bekende norm is ISO 14001 voor een milieumanagementsysteem. ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten.
ISO 14001 is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden. ISO 14001 stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties.

Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt organisaties om aan overheden, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu. Op basis van ISO 14001 kan het milieumanagementsysteem van een organisatie door een onafhankelijke partij worden gecertificeerd.

Goed milieumanagement wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Niet alleen vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en gaan de aanwezigheid van een ISO 14001-milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers.

ISO 22000:2005

Voor levensmiddelenbedrijven kennen ISO 9001 en HACCP veel overlappingen. Veelal kan gesteld worden dat een goed HACCP-systeem voor deze bedrijven tevens voor ca. 80% voldoet aan de ISO 9001-norm. Andersom geldt hetzelfde: een goed ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem voldoet bij deze bedrijven veelal voor ca. 80% aan de HACCP-normen.
ISO heeft een nieuwe ISO norm ontwikkeld (ISO 22000) voor voedselveiligheidssystemen op basis van HACCP. Deze nieuwe norm, die in september 2005 gepubliceerd is, stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen. ISO 22000 combineert 'the best of both worlds': concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001. De norm is ketengericht en van toepassing op bedrijven in de agrofoodsector, variërend van primaire productie tot retail, en de toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en de reinigingsmiddelenindustrie.

OHSAS 18001:2007

De Arbo wet schrijft regels voor waarmee werkgevers moeten zorgen voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van hun werknemers. Hiervoor is de norm OHSAS 18001 ontwikkeld.

Als doel van ISO 18001 dient men de risico's te beheersen en een prettige werkomgeving te creëren: elke werkgever heeft er baat bij. OHSAS 18001 is een internationale norm die in het Engels “Occupational Health and Safety Management Systems” heet. Deze norm helpt u op weg om te voldoen aan de geldende Arbo normen.
OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbo-managementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico's kan beheersen en de prestaties van het systeem kan verbeteren.

Of U nu volgens ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 of OHSAS 18001 wilt gaan certificeren of een van de vele andere ISO normen. Wij kunnen U hiermee helpen. 

Van het schrijven van procedures, het implementeren, interne audits, begeleiden bij externe audits tot aan het certificeren, wij kunnen naar gelang uw wens alles of een deel uit handen nemen.