Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Bent ú RI&E-plichtig?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RIE. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RIE op te stellen.

RIE
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RIE en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel
De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of, als die er is, de Personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Toetsen
Het toetsen van de RI&E hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RIE-instrument dat gebruikt wordt. Onderstaand wordt deze toetsingsverplichting toegelicht voor verschillende situaties. Verplicht tot toetsing van de RIE:
* Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RIE-instrument op de gewone wijze laten toetsen.

Uitzonderingen:
* Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week
Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RIE hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Deze bedrijven mogen daarnaast ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RIE.
* Organisaties met ten hoogste 25 werknemers
Organisaties met maximaal 25 werknemers in dienst die gebruik maken van een 'Erkend instrument' voor hun branche, kunnen in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling of lichte toets.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RIE aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RIE moet altijd actueel zijn.
En als u niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RIE vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RIE niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.