Veiligheidsadviseur en veiligheidsjaarverslag

Iedere onderneming die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg of het water, moet één of meerdere veiligheidsadviseurs hebben. Zelfs als het bedrijf zich slechts bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen. De verplichting is geregeld in Europese overeenkomsten. Voor het wegvervoer is dit het ADR, voor het spoor het RID en voor het water het ADN.

Wanneer uw bedrijf gevaarlijke goederen vervoert, verwerkt of opslaat is (volgens het ADR) een veiligheidsadviseur verplicht, hoe groot of klein uw bedrijf ook is. Het maakt ook niet uit of u meerdere malen per dag of eenmaal per jaar gevaarlijke stoffen vervoert. Vervoert uw bedrijf gevaarlijke stoffen dan hoort u iemand aangesteld te hebben die het diploma Veiligheidsadviseur op zak heeft. Gelukkig voor alle bedrijven die dit niet zelf willen regelen, mag deze persoon ook extern ingehuurd worden. Daarnaast is het wettelijk verplicht ieder jaar een veiligheidsjaarverslag op te maken.
Wij kunnen voor alle kleine en grote transportbedrijven van Nederland de wettelijk verplichte jaarlijkse rapportage als veiligheidsadviseur verzorgen.

De functie van veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000.
In het ADR/ADN en RID zijn eenduidig de taken geformuleerd die een veiligheidsadviseur dient uit te voeren.
 
In de richtlijn worden de volgende aspecten opgesomd:
•    nagaan of de vervoersvoorschriften binnen het bedrijf worden nageleefd
•    adviseren van het management over een consistent veiligheidsbeleid
•    opstellen van een jaarverslag over de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen
•    opstellen van een ongevallenrapport
•    identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften
•    aankopen van middelen voor het transport, laden en/of lossen
•    passend laten opleiden van betrokken werknemers
•    controleren van het personeel op kennis en instructies
•    opstellen van noodprocedures in geval van een calamiteit
•    analyseren van incidenten en invoeren van preventieve maatregelen
•    toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen
•    maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren
•    methodiek maken om documenten en uitrusting in vervoermiddelen te controleren

Heeft u een veiligheidsadviseur nodig? Neem dan contact met ons op.